CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n berson ifanc » Ymdopi â materion cyffredin » Teimlo fel brifo eich hun?

Ydych chi'n teimlo fel brifo eich hun?

Mae yna lawer o resymau pam y gallai pobl fod eisiau brifo eu hunain ar bwrpas, neu 'hunan-niweidio'. I rai, mae'n ffordd o ymdopi, mynegi neu leddfu emosiynau neu densiwn llethol. Gall hunan-niweidio hefyd fod yn ffordd o ddangos i rywun pa mor ofidus rydych chi'n teimlo. Gall fod yn ffordd o deimlo mewn rheolaeth, yn enwedig os yw rhannau eraill o'ch bywyd yn teimlo allan o reolaeth, neu os ydych wedi'ch dal mewn sefyllfa anodd.


Sut alla i gael help?

Os ydych chi'n cael meddyliau llethol am hunanladdiad ac nad ydych chi'n teimlo'n hyderus y gallwch chi gadw'ch hun yn ddiogel, siaradwch ag oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo. Os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â'ch meddyg teulu. Os yw'n hwyr yn y nos, bydd rhif meddyg teulu brys i chi ei ddefnyddio ar unrhyw adeg. Bydd y meddyg teulu yn gofyn rhai cwestiynau i chi ac yn rhoi arweiniad i chi ar beth i'w wneud nesaf.

Pam mae pobl yn hunan-niweidio?

Mae rhai pobl yn ei wneud i geisio teimlo mwy o reolaeth dros eu bywydau. Gall eraill gymryd risgiau sy'n peryglu eu bywydau, megis dechrau ymladd neu gymdeithasu gyda phobl nad ydynt yn dda iddyn nhw. Gall defnyddio cyffuriau ac alcohol beri i bobl fentro a gwneud pethau na fyddent fel arfer yn eu gwneud pan fyddant yn sobr.

Mae pobl yn hunan-niweidio am lawer o wahanol resymau ac er y gall ymddangos fel ffordd dda o ymdopi ag amser neu sefyllfa anodd, nid yw'n strategaeth ymdopi gadarnhaol. Gall roi rhyddhad tymor byr ond ni fydd hunan-niweidio yn trwsio'r achos sylfaenol. Gall ychwanegu at eich straen a hyd yn oed ddod yn arfer (fel ysmygu) rydych chi'n ei chael hi'n anodd ei dorri.

Er nad ydych efallai'n deall yn iawn pam eich bod am hunan-niweidio, mae yna ffyrdd o ymdopi a chael help.


Cefnogi

Ymdopi â hunan-niweidio

Mae Mental Health Matters yn rhedeg grwpiau Hunan-Niwed ar-lein – Ymwybyddiaeth, Adferiad ac Addysg.

Ymdopi â Hunan-Niwed

Bob dydd Llun 4:30 – 6pm ar ZOOM

Dechreuwch eich taith tuag at adferiad. Dysgwch dechnegau tynnu sylw a strategaethau ymdopi a all eich helpu i leihau hunan-niweidio yn eich ffordd eich hun.

Oedran: 16+

E-bost: share@mhmwales.org (ar gyfer manylion ac ID cyfarfodydd)

Sgwrsio a chefnogaeth Hunan-Niwed

Mae Mental Health Matters yn rhedeg grwpiau Hunan-Niwed ar-lein – Ymwybyddiaeth, Adferiad ac Addysg.

Sgwrsio a Chefnogaeth Hunan-Niwed

Bob dydd Mercher 4:30 – 6pm ar ZOOM

Sgwrs gefnogol, agored a gonest am hunan-niweidio ac unrhyw beth arall.

Oedran: 16+

E-bost: share@mhmwales.org (ar gyfer manylion ac ID cyfarfodydd)

Youthscape – Alumina

Mae Alumina yn gwrs 7 wythnos ar-lein am ddim i bobl ifanc sy'n cael trafferth gyda hunan-niweidio.

Oedran: Pobl ifanc 14-19 oed

Ymweld â Alumnia

Sefydliad Jac Lewis

Mae gan Sefydliad Jac Lewis nifer o wahanol brosiectau sy'n cefnogi iechyd a lles emosiynol plant, pobl ifanc ac oedolion ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Rhydaman.

  • Bereavement through Suicide Project
  • Canolfan Iechyd Meddwl Pêl-droed Dinas Abertawe
  • Gwasanaeth Cwnsela Gorllewin Morgannwg
  • Prosiect Gwasanaeth Ieuenctid

Sefydliad Jack Lewis


Llinellau cymorth

PAPYRUS

Ni ddylai unrhyw berson ifanc orfod cael trafferth ar ei ben ei hun. Mae HOPELINE247 yn llinell gymorth atal hunanladdiad ac yn ofod cyfrinachol ac anfeirniadol am ddim i siarad yn agored am eich meddyliau am hunanladdiad gyda'n cynghorwyr hyfforddedig.

P'un a ydych chi'n berson ifanc, yn poeni eraill neu'n broffesiynol, gallwn eich cefnogi dros y ffôn, neges destun, e-bost a gwesgwrs, bob dydd, neu gallwch ymweld â'n gwefan am wybodaeth a chyngor.

Ffôn: 0800 068 4141 24/7

Testun: 88247

E-bost: pat@papyrus.uk.org

Ymweld â Papyrus

MEIC

Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifanc.

Ffôn: 0808 80 23456

Testun: 84001

Sgwrs ar-lein

MEIC


Pethau a allai fod yn ddefnyddiol i chi

Niwed Tawel

Ap am ddim sy'n helpu i wrthsefyll neu reoli'r ysfa i hunan-niweidio.

Oedran: 12+

Niwed Tawel

MY3

Cadwch mewn cysylltiad â'ch rhwydwaith pan fyddwch mewn argyfwng gyda MY3. Gyda MY3, gallwch fod yn barod i helpu'ch hun ac estyn allan at eraill pan fyddwch chi'n teimlo'n hunanladdol.

MY3

Cyngor syth – Heads above Waves

Mae gwefan Heads above the Waves (HATW) yn rhoi cyngor uniongyrchol ar lawer o faterion gan gynnwys hunan-niweidio gyda straeon bywyd go iawn.

Ewch i HATW

Young Minds

Gwybodaeth am ystod o deimladau a symptomau – safle ar gyfer plant a phobl ifanc, teuluoedd, a gweithwyr proffesiynol.

Ymweld â Young Minds