CUDDIO TUDALEN

Yn teimlo'n wahanol?

Mae teimlo'n wahanol yn aml yn rhan o dyfu i fyny. Rydym yn dod i sylweddoli bod y ffordd yr ydym yn edrych, ymddwyn, yr hyn yr ydym yn ei feddwl a sut rydym yn teimlo yn gallu bod yn wahanol i'r rhai o'n cwmpas. Gallai enghreifftiau gynnwys lliw ein croen, crefydd, anabledd, bod yn hoyw neu drawsryweddol neu ddim ond teimlo fel nad ydych chi'n ffitio i mewn. Byddai'r rhan fwyaf o bobl, pe byddech chi'n gofyn iddyn nhw, gyfaddef eu bod nhw'n teimlo'n wahanol ar ryw adeg yn eu bywyd.

Er ei fod yn gyffredin, gall teimlo'n wahanol effeithio ar y ffordd rydych chi'n gweld eich hun, ac arwain at deimladau o unigrwydd neu bryder. Gall pobl hefyd ddefnyddio'ch gwahaniaeth yn eich erbyn i'ch brifo. Mae help wrth law – cliciwch ar y dolenni isod ar gyfer sefydliadau y gallwch estyn allan atynt.


Eich hawliau

Mae gwahaniaethau fel anabledd, eich hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol ymhlith yr hyn a elwir yn 'nodweddion gwarchodedig'. Mae'r rhain, ynghyd â rhai gwahaniaethau eraill, yn cael eu cynnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Mae hyn yn amddiffyn pobl sydd â nodweddion gwarchodedig rhag cael eu gwahaniaethu (yn cael eu trin yn annheg).


Gwasanaethau lleol

GoodVibes – Grŵp Ieuenctid LGBT

Good Vibes yw Fforwm Ieuenctid LHDT+ YMCA Abertawe ac mae'n cefnogi pobl ifanc 11-25 oed.

Ewch i dudalen Facebook GoodVibes

Gwasanaeth Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf – Castell-nedd Port Talbot

Mae Tîm Teuluoedd yn Gyntaf Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Un o'u gwasanaethau yw grŵp cymorth LHDT.

Ffôn: 01639 686803

E-bost: spoc@npt.gov.uk

Cyngor CNPT

EYST

Mae EYST yn cefnogi pobl ifanc BME, teuluoedd ac unigolion, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.

EYST

Tsieineaidd yng Nghymru

Mae Cymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru (CIWA) yn sefydliad elusennol sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau trigolion Tsieineaidd ethnig yng Nghymru.

Tsieineaidd yng Nghymru

Anableddau ac anghenion ychwanegol

Oes gennych chi anabledd neu anghenion ychwanegol? Mae TidyMinds wedi llunio rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys gwasanaethau lleol.

Anghenion Ychwanegol


Llinellau cymorth cenedlaethol a chefnogaeth

Childline – Gwahaniaethu

Mae trosedd casineb a chamwahaniaethu yn erbyn y gyfraith. Os ydych chi wedi cael eich trin yn wahanol, yn annheg neu wedi cael eich brifo oherwydd pwy ydych chi, rydyn ni yma i helpu.

Childline

Childline – Hiliaeth

Yma, mae Childline yn edrych ar y ffyrdd y gallai pobl brofi hiliaeth a bwlio hiliol.

Childline

Childline – Anableddau

Os oes gennych anabledd, efallai y bydd gennych heriau nad yw pobl ifanc eraill yn eu hwynebu. Gall gwybod am eich hawliau eich helpu i ddelio â heriau fel gwahaniaethu. Mae hefyd yn dda gwybod sut i gael unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch.

Childline

Llinell Gymorth LGBT Cymru a Gwasanaeth Cwnsela

Mae Gwasanaeth Llinell Gymorth a Chwnsela LGBT Cymru yn wasanaeth rhad ac am ddim, proffesiynol a gofalgar i'r gymuned LHDT+ yng Nghymru.

LGBT Cymru

Môr-forynion

Mae Mermaids yn elusen genedlaethol sy'n cefnogi plant trawsryweddol, anneuaidd ac amrywiol o ran rhywedd, pobl ifanc (hyd at eu pen-blwydd yn 20 oed), yn ogystal â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â'u gofal.

Môr-forynion

Deall gennym ni

Cynnwys gan bobl sy'n dysgu ac yn meddwl yn wahanol. Cewch glywed cyngor gan bobl ag ADHD, dyslecsia, anableddau dysgu, gorbryder a mwy ar sut i ffynnu yn yr ysgol, gwaith a bywyd.

Deall gennym ni