CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n berson ifanc » Aros yn ddiogel

Aros yn ddiogel

Pan fydd rhywbeth brawychus neu straen yn digwydd i ni, gall effeithio ar iechyd meddwl. Hyd yn oed pe bai hynny'n digwydd amser maith yn ôl.

Os ydych chi wedi cael eich brifo, eich trin mewn ffordd sy'n gwneud i chi deimlo'n anniogel, yn ofnus, yn anhapus neu'n unig, mae'n bwysig dweud wrth oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo. Dyma rai awgrymiadau ar ble i fynd am gefnogaeth.


Cyfrinachedd

Lle bo'n bosibl, bydd gweithwyr proffesiynol yn parchu eich cyfrinachedd a byddant ond yn rhannu gwybodaeth â rhywun arall os ydych chi'n dweud bod hynny'n iawn.

Fodd bynnag, os ydych chi'n dweud wrthyn nhw am rywbeth maen nhw'n teimlo sy'n eich rhoi chi, neu rywun arall, mewn perygl o niwed difrifol, bydd angen iddyn nhw rannu'r wybodaeth hon. Y rheswm am hyn yw y bydd cadw pobl yn ddiogel bob amser yn bwysicach na chadw addewid cyfrinachedd.

Dylid trafod hyn gyda chi yn gyntaf, a dylid eich helpu i deimlo'n ddiogel drwy gydol y broses. Os nad ydych yn hapus â sut y caiff unrhyw wybodaeth amdanoch ei rhannu, mae gennych yr hawl i gwyno.

Childline

Mae cwnselwyr Childline ar gael trwy ffonio 0800 1111 neu drwy sgwrs 1-2-1 rhwng 7:30am a 3:30am bob dydd.

Childline


Diogelwch ar-lein a symudol

Byddai'r rhan fwyaf o bobl yn ei chael hi'n anodd byw heb y rhyngrwyd a'n ffonau symudol. Maen nhw'n ffynhonnell hwyl ac adloniant, ac yn ein helpu ni i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau. Ond nid yw bob amser yn hawdd gwybod beth sy'n ddiogel a beth sydd ddim.

TidyMinds Ar-lein a Diogelwch Symudol

Gwahanol ffyrdd y gall plant a phobl ifanc gael eu brifo neu eu cam-drin

Ydych chi'n poeni am rywbeth sydd wedi digwydd i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod?

Ffyrdd TidyMinds y gall pobl ifanc gael eu brifo

Os ydych dros 18 oed ac wedi cael eich brifo neu eich cam-drin fel plentyn

Gwybodaeth a dolenni defnyddiol i wasanaethau i bobl dros 18 oed sydd wedi profi camdriniaeth, neu sy'n dal i fodoli.

tidyMinds – dros 18 oed a'u cam-drin fel plentyn

Cadw'n ddiogel wrth gyfarfod

Mae'n bwysig iawn sicrhau mai'r person rydych chi'n cwrdd â nhw yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw.

Ewch i ThinkUKnow

Cadw'n ddiogel o gwmpas cyffuriau ac alcohol

Mae gwasanaethau arbenigol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sy'n darparu cymorth gyda chwestiynau ynghylch cyffuriau ac alcohol.

Edrychwch ar y dudalen TidyMinds.

Cyffuriau ac Alcohol

Aros yn ddiogel gyda rhyw

I gael gwybodaeth am iechyd rhywiol, clefydau a drosglwyddir yn rhywiol (STDs), ac am gondomau a chyngor ar feichiogrwydd, edrychwch ar dudalen Iechyd Rhywiol TidyMinds.

Iechyd Rhywiol

Rhoi gwybod am droseddau a digwyddiadau

Weithiau mae pobl ifanc yn teimlo'n bryderus am bethau sy'n digwydd yn eu byd, ond maen nhw'n ofni adrodd am y pryderon hyn. Os nad ydych chi'n teimlo y gallwch siarad ag oedolyn dibynadwy, neu os ydych chi'n poeni am siarad allan, gallwch riportio pethau'n ddienw trwy Fearless.

Nid yw'r gwasanaeth yn eich olrhain mewn unrhyw ffordd.

Ymweld â Fearless