CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n berson ifanc » Aros yn ddiogel » Ffyrdd gwahanol y gall plant a phobl ifanc gael eu brifo neu eu cam-drin

Gwahanol ffyrdd y gall plant a phobl ifanc gael eu brifo neu eu cam-drin

Ydych chi'n poeni am rywbeth sydd wedi digwydd i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod?

Edrychwch ar y wybodaeth a'r cyngor ar wahanol fathau o gam-drin plant isod.

Os ydych chi'n rhiant, gofalwr neu weithiwr proffesiynol a bod gennych bryderon am blentyn neu berson ifanc, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar wefan NSPCC.


Gwahanol fathau o gam-drin

Cam-drin corfforol

Cam-drin corfforol yw pan fydd rhywun yn brifo neu'n niweidio plentyn neu berson ifanc ar bwrpas. Mae'n cynnwys: taro gyda dwylo neu wrthrychau, slapio a dyrnu, cicio, ysgwyd, taflu a llosgi.

Cael mwy o wybodaeth gan Childline

Cam-drin Emosiynol neu Seicolegol

Gall cam-drin emosiynol olygu ceisio dychryn, bychanu, anwybyddu neu ynysu plentyn yn fwriadol. Gall gynnwys: bychanu neu feirniadu plentyn yn gyson, bygythiol, gweiddi ar blentyn neu ei alw'n enwau.

Cael mwy o wybodaeth gan Childline

Esgeuluso

Gall esgeulustod fod yn anodd ei adnabod ond gallai gynnwys: esgeulustod corfforol, esgeulustod emosiynol, esgeulustod addysgol ac esgeulustod meddygol.

Cael mwy o wybodaeth gan Childline

Cam-drin rhywiol

Cam-drin rhywiol yw pan fydd rhywun yn cael ei orfodi, ei wasgu neu ei dwyllo i gymryd rhan mewn unrhyw fath o weithgaredd rhywiol gyda pherson arall.

Cael mwy o wybodaeth gan Childline

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Mae camfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE) yn digwydd pan fydd person ifanc yn cael ei annog, neu ei orfodi, i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol. Gallai fod yn gyfnewid am anrhegion, arian, alcohol neu sylw emosiynol yn unig.

Mwy o wybodaeth gan Bernados

Perthnasau camdriniol

Mae perthnasoedd iach yn seiliedig ar barch. Dylech deimlo'n ddiogel, yn annwyl ac yn rhydd i fod yn chi eich hun. Cymerwch y cwis hwn ar LoveRespect, gwefan sy'n eich helpu i adnabod arwyddion perthynas afiach cyn iddynt droelli. Gall pawb roi cynnig ar y cwis.

Cymerwch y cwis ar LoveRespect

Anffurfio Organau Cenhedlu Benyw

Anffurfio organau cenhedlu benywod (a elwir hefyd yn FGM) yw torri neu dynnu organau cenhedlu allanol benywaidd yn fwriadol. Nid oes unrhyw reswm meddygol dros wneud hyn. Fe'i gelwir hefyd yn enwaediad benywaidd, neu'n torri, a thrwy dermau eraill, fel sunna.

Cael mwy o wybodaeth gan Childline

Radicaleiddio

Radicaleiddio yw pan fydd rhywun yn dechrau cefnogi neu'n credu safbwyntiau eithafol a allai fod yn beryglus.

Cael mwy o wybodaeth gan Childline


Adnoddau defnyddiol

Yr Hideout

Gwefan ar gyfer plant a phobl ifanc gydag adnoddau rhyngweithiol i'w helpu i ddeall cam-drin domestig a ble i gael help ganddo.

Ewch i'r Hideoutuk