CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n berson ifanc » Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot i mi?

Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Oherwydd yr achosion o goronafeirws, mae'r rhan fwyaf o wasanaethau wedi gorfod addasu'r ffordd maen nhw'n gweithio. Mae'r gefnogaeth yn dal i fod ar gael, ond mae'n debygol o fod ychydig yn wahanol i'r arfer.

Defnyddiwch TidyMinds i archwilio'r cymorth iechyd meddwl a lles sydd ar gael i chi yng Nghastell-nedd Port Talbot. Ond gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn gwirio'n uniongyrchol gyda phob sefydliad am unrhyw newidiadau i amseroedd agor a gwasanaethau.

Mae'r opsiynau isod ymhell o'r rhestr lawn. Efallai y byddai'n werth edrych ar dudalennau 'Ymdopi â Materion Cyffredin' TidyMinds ar gyfer gwasanaethau sy'n cefnogi anghenion penodol, e.e. cam-drin domestig, digartrefedd ieuenctid, hunan-niweidio, anhwylderau bwyta, ac ati.


Hunanofal

Mae hunanofal ar gyfer pawb - nid yn unig i bobl sy'n cael trafferth gyda salwch meddwl. Edrychwch ar yr adnoddau a'r apiau trwy'r ddolen isod.

TidyMinds Hunanofal

Ymwybyddiaeth ofalgar

Ewch draw i'n tudalen Ymwybyddiaeth Ofalgar i gael gwybodaeth ac adnoddau ar sut y gall y dechneg hon gefnogi eich iechyd meddwl.

Ymwybyddiaeth Ofalgar TidyMinds


Gwasanaethau Lles

Mae nifer o sefydliadau yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cefnogi pobl ifanc gyda'u hiechyd a'u lles emosiynol.

Gwasanaethau Lles

Cwnsela a Gwasanaethau Therapiwtig

Edrychwch ar dudalen TidyMinds ar gwnsela a gwasanaethau therapiwtig sydd ar gael ar hyn o bryd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cwnsela a Gwasanaethau Therapiwtig


Gwasanaethau Eiriolaeth

Am wybodaeth am wasanaethau eiriolaeth proffesiynol yng Nghastell-nedd Port Talbot cliciwch isod.

Gwasanaethau Eiriolaeth

Ymadawyr Gofal a Gofal Perthynas

Cymorth a chyngor i bobl ifanc sy'n gadael gofal, y rhai sydd wedi gadael gofal a phobl ifanc sydd mewn gofal sy'n berthnasau.

Ymadawyr Gofal a Gofal Perthynas

Anabledd ac Anghenion Ychwanegol

Gwybodaeth am wasanaethau i bobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol.

Anabledd ac Anghenion Ychwanegol

Cam-drin Domestig

  • Ydych chi'n teimlo'n anniogel gartref?
  • Ydych chi neu rywun arall yn cael eich brifo gan aelod o'r teulu?
  • A yw pethau'n digwydd yn eich teulu chi rydych chi'n gwybod nad ydyn nhw'n iawn?

Gwybodaeth i bobl ifanc a sut i gael cymorth os oes ei angen arnoch.

Cam-drin Domestig

Cymorth Cyffuriau ac Alcohol

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i bobl ifanc sydd wedi'u heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau.

Cyffuriau ac Alcohol

Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth

Ydych chi eisiau help i gael gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach? Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth

Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr

Ydych chi'n gofalu am rywun arall?

Gwybodaeth i ofalwyr ifanc a sut i gael cymorth os oes ei angen arnoch.

Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr

Clybiau Ieuenctid

I gael rhestr o glybiau ieuenctid sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Tabot cliciwch ar y ddolen isod.

Clybiau Ieuenctid