CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n berson ifanc » Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot i mi? » NPT – Gwasanaethau Cwnsela a Therapiwtig

NPT – Cwnsela a Gwasanaethau Therapiwtig


Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion NPT

Oherwydd yr achosion Coronafeirws presennol, mae gwasanaeth cwnsela ysgolion Castell-nedd Port Talbot wedi ailgyflunio ei wasanaethau, ac ar hyn o bryd mae'n cynnig:

 • Disgyblion ysgol gynradd – Gwasanaeth galw yn ôl i rieni
 • Ysgol uwchradd – Gwasanaeth cwnsela dros y ffôn
 • Gwasanaeth Galw yn Ôl Iechyd Meddwl, Lles ac Ymgynghori Staff Ysgol.

Ffurflen atgyfeirio ar gael ar y wefan isod.

Cael Ffurflen Atgyfeirio

Hadau Newid – Mind CNPT

Mae prosiect Hadau Newid MIND Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed gyda:

 • Ymyriadau therapiwtig un i un
 • Cyngor ar gyfer pobl 14 oed a hŷn
 • Grŵp ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar
 • Gweithdai
 • Sesiynau strategaethau ymdopi creadigol

I gael mynediad i'r prosiect Hadau Newid ar eich cyfer chi neu rywun arall, e-bostiwch: info@nptmind.org.uk

Ewch i Mind CNPT

Barnados – Tu hwnt i'r Glas

Mae Barnado's Beyond the Blue Service yn darparu ystod o ymyriadau therapiwtig a chwnsela i blant a phobl ifanc rhwng 5 a 25 oed, yn ogystal â'u rhieni, ar sail unigolyn, grŵp a theulu.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn darparu cymorth sy'n benodol i golled, fel mewn profedigaeth, gwahanu rhieni neu garchar rhieni.

Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy Bwynt Cyswllt Sengl CNPT (SPOC):

Ffôn: 01639 686803

E-bost: spoc@npt.gov.uk

Ewch i Barnados

Cruse Bereavement

Mae Cruse Bereavement Care Morgannwg yn cynnig cymorth i blant a phobl ifanc yn dilyn profedigaeth. Cynigir hyn drwy wybodaeth a chyngor wedi'i thargedu, gwefan bwrpasol a llinell gymorth, cymorth un i un a chymorth grŵp.

Ffôn: 01792 462845

E-bost: morgannwg@cruse.org.uk

Ewch i Cruse

2wish

Mae 2Wish yn darparu cefnogaeth i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan farwolaeth sydyn ymhlith pobl ifanc.

Ymweld 2wish

Gwasanaeth Cymorth Gwybodaeth Canser (CISS)

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser (CISS) yn cynnig cymorth i unrhyw un y mae canser wedi effeithio ar ei fywyd.

Mae'r gwasanaeth gwrando a chwnsela cyfrinachol am ddim ar gael i unrhyw un dros 3 oed, p'un a ydynt yn gleifion, perthnasau, ffrindiau neu ofalwyr.

Ffôn: 01639 642333

Ymweld â CISS

Elusen Canser Plant

Cynnig therapi chwarae am ddim, cwnsela a sesiynau grŵp profedigaeth.

Elusen Canser Visit Kids

Llinell gymorth LGBT Cymru

Mae LGBT Cymru yn cynnig cwnsela a chyngor un-i-un neu drwy e-bost, ffôn a negesydd ar unwaith i unigolion lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol, a'u teuluoedd a'u ffrindiau.

Swyddfa Leol: 01792 828057

Ewch i Linell Gymorth LGBT Cymru

Sefydliad Llesol Amaethyddol Brenhinol (RABI)

Mae RABI yn darparu platfform cwnsela / lles meddyliol ar-lein i bobl ffermio o bob oed. Mae gan y gwasanaeth ddau safle gwahanol:

Qwell.io/rabi ar gyfer oedolion, sydd Kooth.com/rabi wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer pobl ifanc 11 i 17 oed.

Mae'r ddau safle yn rhad ac am ddim i'w defnyddio, ac yn agored i bawb yn y gymuned ffermio yng Nghymru a Lloegr.

Ar gael 24/7

Mae cwnselwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 12pm, ac o 6pm tan 10pm ar benwythnosau.

Ymweld Kooth / RABI

DPJ Foundation

Mae 'Rhannu'r Llwyth' gan DPJ Foundation yn cefnogi'r rhai yn y sector amaethyddol sydd ag iechyd meddwl gwael drwy ddarparu cefnogaeth, lledaenu ymwybyddiaeth a hyfforddi'r rhai sy'n ffermio.

DPJ Foundation

SilverCloud

Mae SilverCloud yn therapi ar-lein am ddim y gellir ei gyrchu heb orfod mynd trwy feddyg teulu. Mae wedi'i anelu at bobl 16 oed a hŷn sy'n profi gorbryder, iselder neu straen ysgafn i gymedrol. Gallwch gofrestru ar gyfer cwrs 12 wythnos trwy ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith.

Ewch i SilverCloud

Llwybrau Newydd

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig cwnsela i blant a phobl ifanc sydd angen cymorth gyda cham-drin rhywiol neu ymosodiad, yn ogystal ag unrhyw fater arall.

Ymweld â Llwybrau Newydd

Rhannu ein hadferiad trwy anhwylderau bwyta

Mae Mental Health Matters yn rhedeg grŵp cymorth ar-lein: Rhannu Ein Hadferiad Trwy Anhwylderau Bwyta.

Bob dydd Llun – 4:30pm – 6pm ar Zoom

Grŵp cymorth cymheiriaid i'r rhai sydd am ddechrau ar eu taith adfer, mae'r grŵp hwn yn cynnig cymorth ac arweiniad gan bobl sydd wedi gwella.

17+ oed

Angen cofrestru – E-bost: sorted@mhmwales.org

Rhannu ein hadferiad trwy anhwylderau bwyta

Mae Mental Health Matters yn rhedeg grŵp cymorth ar-lein: Rhannu Ein Hadferiad Trwy Anhwylderau Bwyta.

Bob dydd Sul – 5pm-7pm ar Zoom

Grŵp cymorth cymheiriaid i'r rhai sydd ar gamau adfer mwy datblygedig, ac sy'n parhau i ddefnyddio cefnogaeth ac arweiniad SORTED.

17+ oed

Angen cofrestru – E-bost: sorted@mhmwales.org

Ymdopi â Hunan-Niwed

Mae Mental Health Matters yn rhedeg grwpiau Hunan-Niwed ar-lein – Ymwybyddiaeth, Adferiad ac Addysg.

Ymdopi â Hunan-Niwed

Bob dydd Llun 4:30 – 6pm ar ZOOM

Dechreuwch eich taith tuag at adferiad. Dysgwch dechnegau tynnu sylw a strategaethau ymdopi a all eich helpu i leihau hunan-niweidio yn eich ffordd eich hun.

Oedran: 16+

E-bost: share@mhmwales.org (am fanylion ac ID cyfarfod)

Sgwrsio a Chefnogaeth Hunan-Niwed

Mae Mental Health Matters yn rhedeg grwpiau Hunan-Niwed ar-lein – Ymwybyddiaeth, Adferiad ac Addysg.

Sgwrsio a Chefnogaeth Hunan-Niwed

Bob dydd Mercher 4:30 – 6pm ar ZOOM

Sgwrs gefnogol, agored a gonest am hunan-niweidio ac unrhyw beth arall.

Oedran: 16+

E-bost: share@mhmwales.org (am fanylion ac ID cyfarfod)

Sefydliad Jac Lewis

Mae gan Sefydliad Jac Lewis nifer o wahanol brosiectau sy'n cefnogi iechyd a lles emosiynol plant, pobl ifanc ac oedolion ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Rhydaman.

 • Bereavement through Suicide Project
 • Canolfan Iechyd Meddwl Pêl-droed Dinas Abertawe
 • Gwasanaeth Cwnsela Gorllewin Morgannwg
 • Prosiect Gwasanaeth Ieuenctid

Ymweld â Sylfeini Jac Lewis