CUDDIO TUDALEN
Cartref » Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Os hoffech ddefnyddio gwefan tacluso, darllenwch y telerau ac amodau canlynol. Bydd y rhain yn berthnasol i chi os ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r wybodaeth neu'r deunydd arall sydd wedi'i gynnwys ar wefan Taclus.

Wrth fynd i mewn i'n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr yn derbyn ein Telerau ac Amodau. Maent yn dod i rym o'r dyddiad y byddwch yn defnyddio'r wefan hon gyntaf.


Hawlfraint

Mae'r deunydd ar y safle hwn yn ddarostyngedig i ddiogelwch hawlfraint Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, oni nodir yn wahanol. Gellir atgynhyrchu'r deunydd hwn a ddiogelir gan hawlfraint (ac eithrio unrhyw logos sefydliadol) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng at ddibenion ymchwil, astudiaeth breifat neu ar gyfer cylchrediad mewnol o fewn sefydliad GIG. Mae hyn yn amodol ar atgynhyrchu'r deunydd yn gywir, gyda chredyd a chyfeiriad priodol (gweler isod) ac nad yw'n cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Pan fo unrhyw un o'r eitemau ar y wefan hon yn cael eu hailgyhoeddi neu eu copïo i wefannau eraill neu unrhyw le arall, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd yn glir a chydnabod statws yr hawlfraint.

Os oes deunydd ar y wefan hon sy'n hawlfraint trydydd parti, yna mae'n rhaid i chi ofyn am awdurdodiad gan ddeiliaid yr hawlfraint, ac nid Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Eiddo deallusol

Yr enwau, y delweddau a'r logos o fewn gwefan taclusoMinds yw nodau perchnogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Ni chaniateir copïo a defnyddio ein logos nac unrhyw logos trydydd parti eraill y gellir eu cyrchu trwy'r wefan hon heb gymeradwyaeth flaenorol perchennog yr hawlfraint berthnasol.

Cysylltiadau o'r safle hwn i safleoedd eraill

Mae gwefan tidyMinds yn cynnwys dolenni i wefannau amrywiol sy'n cael eu gweithredu gan drydydd partïon nad oes gennym reolaeth drostynt. Darperir dolenni ar gyfer gwybodaeth a chyfleustra yn unig. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am y gwefannau sy'n gysylltiedig â, na'r wybodaeth a geir yno. Ni allwn warantu hefyd y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

Nid yw dolen yn golygu ein bod yn cymeradwyo gwefan. Yn yr un modd, nid yw peidio â chysylltu â gwefan benodol yn awgrymu diffyg cymeradwyaeth. Nid ydym felly yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth – ac nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd – mewn perthynas â'r cynnwys, y cynhyrchion neu'r gwasanaethau sydd ar gael o wefannau o'r fath, na busnes trydydd partïon o'r fath. Bydd unrhyw ymwneud â hysbysebwyr a masnachwyr a gyrchir gan ddefnyddio gwefan tidyMinds ar eich risg eich hun yn llwyr.

Cysylltiadau i'r wefan hon o safleoedd eraill

Mae'r Bwrdd Iechyd yn annog defnyddwyr i gysylltu â gwefan TacluMinds o'u gwefannau, deunyddiau a chyfathrebu eu hunain, trwy gyfrwng dolenni ar-lein neu mewn tudalennau. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar unrhyw wefan arall.

Cywirdeb

Rydym yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyflawn. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod neu golled sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth hon. Rydym yn ymdrechu'n galed i sicrhau na ellid ystyried bod cynnwys ar wefan tacluso'r wefan yn dramgwyddus i unigolyn neu gasgliad o unigolion, ac mae'r cynnwys hwnnw'n cadw at egwyddorion cyffredin o degwch a blas. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw gynnwys a gyhoeddir gan gyfranwyr drwy unrhyw dudalennau hysbysfwrdd mewnol.

Argaeledd

Ni allwn warantu mynediad di-dor i'r wefan hon, na'r gwefannau y mae'n cysylltu â nhw.

Diogelu firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd llwytho i lawr oddi ar y rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i'ch data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Hygyrchedd

Rydym am sicrhau y gall cymaint o ddefnyddwyr â phosibl gael mynediad at wefan taclusodeb a'i chynnwys, waeth beth yw eu hanghenion mynediad, eu hoedran neu allu.

Er mwyn darparu'r profiad gorau posibl, ein nod yw cydymffurfio â safon uchel gyffredin: WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd WCAG 2.1 WCAG W3C). Mae hyn yn golygu ein bod wedi cymryd gofal mawr wrth greu ein gwefan i'w gwneud hi'n hawdd i bawb ei defnyddio. Mae ein hymagwedd at hygyrchedd yn cynnwys ystyried y canlynol:

Cynllunio

Rydym wedi cynllunio'r wefan i fod yn hygyrch iawn. Rydym wedi dewis ffont sy'n ddarllenadwy iawn, gan gynnwys i ddefnyddwyr â dyslecsia, ac rydym yn osgoi llythrennau italig, gan y gall y rhain fod yn anodd i rai defnyddwyr ei ddarllen. Dewisir ein palet lliw yn ofalus fel bod cyferbyniad uchel rhwng lliwiau a'r cefndir, sy'n golygu bod testun yn ddarllenadwy iawn. Rydym yn gwybod y gall rhai defnyddwyr sydd ag anghenion gwybyddol ychwanegol weld y lliwiau'n llachar felly mae croeso i chi ddefnyddio modd graddfa lwyd ar eich dyfais, neu mae gan rai porwyr ategyn ar raddfa lwyd.

Bodlon

Crëwyd cynnwys i'w ddarllen a'i ddeall yn hawdd. Fe'i cynlluniwyd i weithio'n dda i ddefnyddwyr sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol fel darllenwyr sgrin, ac o fewn y wefan ymatebol. Rydym yn defnyddio dolenni dealladwy, disgrifiadol a thestun alt ar gyfer ein delweddau lle mae hyn yn ddefnyddiol i helpu dealltwriaeth.

Hygyrch, ymatebol dylunio tudalen ac adeiladu

Mae'r safle wedi'i adeiladu gan ddefnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf am arfer gorau ar gyfer hygyrchedd. Dylai defnyddwyr allu tab hawdd rhwng adrannau gan ddefnyddio eu bysellfwrdd. Mae'r wefan wedi'i hadeiladu i fod yn ymatebol fel bod y profiad mor gyson â phosibl i ddefnyddwyr, waeth beth yw'r ddyfais neu'r porwr y maent yn edrych ar y wefan. Gall defnyddwyr chwyddo i mewn i'r cynnwys tra'n dal i gael profiad da oherwydd bod cynnwys yn llifo ar draws y gwahanol feintiau sgrin. Mae meintiau testun yn ymateb i weddu i'r platfform y mae'n cael ei weld arno, gan gynnwys optimeiddio ar gyfer y porwyr a'r dyfeisiau mwyaf cyffredin.

Gwybodaeth mewn ieithoedd eraill

Mae'r wefan yn parhau i ddatblygu ac mae ymrwymiad i'r safle fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg erbyn yr hydref. Ar gyfer defnyddwyr sydd â gofynion iaith eraill rydym yn argymell defnyddio'r dewisydd iaith ar frig ein gwefan, offer brodorol (e.e. ar eich ffôn clyfar neu gyfrifiadur) neu estyniad porwr sy'n caniatáu cyfieithu.

Adnoddau allanol

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau y bydd adnoddau allanol a chynnwys sydd wedi'u hymgorffori yn bodloni'r un canllawiau hygyrchedd, gan gynnwys dewis fideos gydag isdeitlau a safleoedd sydd wedi'u hadeiladu i lefel unffurf o hygyrchedd. Fodd bynnag, ni allwn warantu y bydd hyn yn wir gyda gwefannau neu apiau yr ydym yn cysylltu â nhw.